TEATED!  Kolmapäeviti oleme avatud 10-18 !

Turvaliseks ja privaatseks kirjalikuks suhtlemiseks  soovitame kasutada e-perearstikeskuse keskkonda.  

Teenuse kasutamiseks on vajalik autentimine ID-kaardi või mobiil-id abil.

 Sisene: 
e-perearstikeskus

Üldinfo

  1. Vastuvõtule registreerimine
  2. Töövõimetuslehed
  3. Retseptide pikendamine
  4. Saatekirjad
  5. Tervisetõendid
  6. Koduvisiidid
  7. Erakorraline abi
  8. Nimistusse registreerimine
  9. Ravikindlustuseta isikud
  10. Püsiva töövõimetuse määramise, töövõime hindamise ja puude raskuse taotlemine

Vastuvõtule registreerimine


Töövõimetuslehed

Töövõimetusleht on rahaline dokument. Kui Teil tekib vajadus jääda töövõimetuslehele (haiguslehele või hoolduslehele), siis andke palun sellest teada esimesel töölt puudumise päeval telefonil 60 40 120 või e-posti teel kiiliperearst@gmail.com . Tagantjärgi ei saa töövõimetuslehti avada välja arvatud kiirabi või erakorralise meditsiini osakonna poolt väljastatud dokumendi alusel.


Retseptide pikendamine

Retsepte saab pikendada:

Retseptid väljastatakse kahe tööpäeva jooksul.


Saatekirjad

Enamus eriarstide konsultatsioonideks on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri.

Esmalt pöörduge oma tervisemurega perearsti vastuvõtule. Esmase läbivaatuse ja uuringute põhjal perearst otsustab, kas ja millise eriarsti konsultatsiooni vajate ja teeb digitaalse saatekirja.

Saatekirja ei ole reeglina vaja (mõnikord siiski soovitatav) silmaarsti, naistearsti, naha- ja suguhaigustearsti, psühhiaatri, tuberkuloosiarsti konsultatsiooniks.


Tervisetõendid (autojuhi, relva jt.)


Koduvisiidid


Erakorraline abi


Nimistusse registreerimine

Alates 1.septembrist 2016 võtame nimistusse ainult nimistu patsientide perekonnaliikmeid ja nende vastsündinud beebisid.

Nimistusse registreerimiseks on vaja täita avaldus (viide, fail) ja tuua see meie keskusesse või saata digiallkirjastatult e-posti aadressile kiiliperearst@gmail.com. Samuti on vajalik tuua eelmiselt perearstilt koopia Teie tervisekaardist (kaasaarvatud Teie vaktsineerimiseandmed) või paluda perearstil saata andmed e-terviselukku.


Ravikindlustuseta isikud

Ravikindlustuse olemasolu ja oma perearsti nime saab kontrollida Riigiportaalis eesti.ee

Ravikindlustuseta isikutel on võimalus pere- ja eriarstiabi saada selle eest ise tasudes – vt. tasulised teenused.

Vältimatu abi (seisundis, kus on oht patsiendi elu või jäseme/organi kaotuseks) on ravikindlustuseta isikutele tasuta.


Püsiva töövõimetuse määramise, töövõime hindamise ja puude raskuse taotlemine

Sotsiaalkindlustusamet teeb päringu tervise infosüsteemi isiku terviseseisundi kirjelduse saamiseks.

Arst (perearst või eriarst) edastab Teie tervise andmed tervise infosüsteemi. Nende andmete alusel teeb ekspertiisiarst oma otsuse. Seetõttu on oluline, et oleksite käinud perearsti ja eriarsti vastuvõtul vähemalt 3 kuud enne ekspertiisi